Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia obowiązkowe obejmujące:

  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenia dobrowolne obejmujące:

  • ubezpieczenie dotowane z budżetu państwa
  • komercyjne ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych
  • komercyjne ubezpieczenie upraw od gradobicia
  • ubezpieczenie maszyn rolniczych (agro-casco)
  • ubezpieczenie zwierząt gospodarskich
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenie koni od padnięcia wskutek choroby lub wypadku