Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia w zakresie podstawowym:

  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzenia działalności

Ubezpieczenia w zakresie rozszerzonym:

  • ubezpieczenie sprzętu komputerowego, nośników danych i baz danych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych od stłuczenia
  • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Ubezpieczonego