Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

  • Możliwość zwiększenia dostępności kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  • Przeznaczony dla przedsiębiorców posiadających zdolność do spłaty kredytu, ale niewystarczające zabezpieczenie
  • Oszczędność czasu
  • Możliwość swobodnego dysponowania majątkiem
  • Poręczeniem/gwarancją może być objęty kredyt udzielony w złotych lub w walucie obcej
  • Limit poręczenia, gwarancji do 80% kwoty kredytu i odsetek, maksymalnie do 5 mln EUR
  • Poręczenia i gwarancje udzielane są na czas nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o 3 m-ce