Ubezpieczenie nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych, oraz odpowiedzialności cywilnej

 • Ubezpieczenie szkód powstałych
  • w wyniku zdarzeń losowych, m.in. pożar, powódź, uderzenie pioruna
  • w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji
  • w trakcie akcji ratowniczych
 • Ubezpieczenie OC - ochrona przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim przez Ubezpieczonego oraz osoby bliskie
 • Szeroki zakres ubezpieczenia – również m.in. od skutków trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, naporu śniegu
 • Elastyczna oferta – możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
 • Możliwość automatycznego wznowienia ochrony na kolejny okres