Gwarancje i poręczenia

  • Udzielane w obrocie krajowym i zagranicznym
  • Udzielane w złotych i w walutach wymienialnych
  • Wzrost wiarygodności firmy wobec partnerów handlowych
  • Redukcja ryzyka związanego z kontrahentem oraz z realizacją kontraktu/umowy
  • Brak konieczności angażowania własnych środków finansowych

Banku dodatkowo udziela poręczeń i gwarancji ze środków zewnętrznych:

  • Fundusz Poręczeń Unijnych
  • Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
  • Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
  • Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.